Saika

84 teksty – auto­rem jest Saika.

Ak­ceptu­jemy i dos­ta­jemy taką miłość na jaką - we włas­nym mniema­niu - zasługujemy. 

myśl • 12 września 2017, 20:24

Wma­wiałam so­bie, że zna­lazłby mnie. Gdy­by mu nap­rawdę za­leżało, od­na­lazłby na­wet i na końcu świata, po­roz­ma­wiałby i wszys­tko mog­li­byśmy zacząć od nowa.
Bo prze­cież naj­wspa­nial­sze zna­jomości rodzą się po­mimo fa­tal­ne­go pier­wsze­go wrażenia.
Jed­nak te­raz jest już za późno, mil­cze­nie jest od­po­wie­dzią. A przy­pad­ko­wo spot­ka­ni, będziemy się mi­jać bez słowa, z nieświado­mością, że tęskniłam każde­go dnia i każdej no­cy, tyl­ko po to, by oglądać zu­pełnie obojętne oczy. 

myśl • 20 stycznia 2017, 18:25

I do­piero wte­dy to od­kryłam, przyszło to nag­le i ukoiło moją skar­lałą duszę. Płace­nie złem za zło nic nie da­je. Kiedyś chciałam, by cały świat cier­piał tak bar­dzo, bo i ja cierpiałam. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 października 2016, 19:24

Coś w nas zgasło, cze­goś zab­rakło. Sta­liśmy się niedo­bit­ka­mi w wal­ce uczuć i tyl­ko cze­kaliśmy na de­cydujący cios ze świado­mością, że i tak na­dej­dzie - a kiedy? To tyl­ko kwes­tia cza­su. Gdzie? [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 października 2016, 17:26

Może właśnie sie­dzisz wy­god­nie i myślisz o mnie tak czu­le, jak ja myślę o Tobie.
I wspo­minasz, jak przy­pad­kiem dot­knęłam Cię, uśmie­chając się nieśmiało i po­wie­działam coś tak ab­surdal­ne­go, że do dzi­siaj się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 sierpnia 2016, 21:25

Od koszmarów się nie ucieka... z nich trze­ba się wybudzić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 czerwca 2016, 20:01

Gdy­bym czuła do ludzi to sa­mo, co oni czują do mnie, świat byłby dużo piękniej­szym miejscem... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2016, 19:05

Kocha­na ko­bieta pięknieje z każdym czułym spojrzeniem. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 26 maja 2016, 15:47

Mot­to dla stre­sujących się wystąpieniami pub­liczny­mi - ga­dasz piętnaście mi­nut, wstydzisz się całe życie. Nic wielkiego. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 maja 2016, 10:16

Chciałam być psycho­logiem, zos­tałam psycholoszką... 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 maja 2016, 08:37

Saika

Zeszyty
  • Motywacyjne – Nikły pro­myk nadziei.

  • Nostalgia i śmiech – Bez zbędnych wy­jaśnień.

  • Szara rzeczywistość – Czy­li to, co smut­ne, żałos­ne i przygnębiające, a nieoder­wa­ne od ludzkiej egzys­ten­cji.

  • Wskazówki – Życiowe wskazówki, który­mi po­win­no kiero­wać się w życiu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Saika

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 września 2017, 04:58JaJo sko­men­to­wał tek­st Akceptujemy i dos­ta­jemy taką [...]

12 września 2017, 20:24Saika do­dał no­wy tek­st Akceptujemy i dos­ta­jemy taką [...]

15 października 2016, 16:54Ślepafuria sko­men­to­wał tek­st I do­piero wte­dy to [...]

14 października 2016, 19:31Cris sko­men­to­wał tek­st I do­piero wte­dy to [...]

31 sierpnia 2016, 23:13wdech sko­men­to­wał tek­st Może właśnie sie­dzisz wy­god­nie [...]

26 maja 2016, 17:49krysta sko­men­to­wał tek­st Kochana ko­bieta pięknieje z [...]

23 maja 2016, 16:24Duch_Sumienia sko­men­to­wał tek­st Motto dla stre­sujących się [...]

23 maja 2016, 15:59Logos sko­men­to­wał tek­st Motto dla stre­sujących się [...]

23 maja 2016, 13:33Emilia Szu­miło sko­men­to­wał tek­st Motto dla stre­sujących się [...]

20 maja 2016, 12:02Theo Va­len­ty sko­men­to­wał tek­st Chciałam być psycho­logiem, zos­tałam [...]