Saika

85 tekstów – auto­rem jest Saika.

Jak mogłam liczyć na to, że on spoj­rzy na mnie, kiedy na­wet ja nie mogę na siebie patrzeć? 

myśl • 9 marca 2018, 20:23

I przez chwilę wy­dawało mi się, że jes­tem nap­rawdę szczęśli­wa.Po­tem czułam już tyl­ko roz­cza­rowa­nie i zawód włas­nej naiwności. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 28 stycznia 2018, 20:05

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

myśl • 26 grudnia 2017, 20:35

Ak­ceptu­jemy i dos­ta­jemy taką miłość na jaką - we włas­nym mniema­niu - zasługujemy. 

myśl • 12 września 2017, 20:24

Wma­wiałam so­bie, że zna­lazłby mnie. Gdy­by mu nap­rawdę za­leżało, od­na­lazłby na­wet i na końcu świata, po­roz­ma­wiałby i wszys­tko mog­li­byśmy zacząć od nowa.
Bo prze­cież naj­wspa­nial­sze zna­jomości rodzą się po­mimo fa­tal­ne­go pier­wsze­go wrażenia.
Jed­nak te­raz jest już za późno, mil­cze­nie jest od­po­wie­dzią. A przy­pad­ko­wo spot­ka­ni, będziemy się mi­jać bez słowa, z nieświado­mością, że tęskniłam każde­go dnia i każdej no­cy, tyl­ko po to, by oglądać zu­pełnie obojętne oczy. 

myśl • 20 stycznia 2017, 18:25

I do­piero wte­dy to od­kryłam, przyszło to nag­le i ukoiło moją skar­lałą duszę. Płace­nie złem za zło nic nie da­je. Kiedyś chciałam, by cały świat cier­piał tak bar­dzo, bo i ja cierpiałam. [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 2 fiszki • 14 października 2016, 19:24

Coś w nas zgasło, cze­goś zab­rakło. Sta­liśmy się niedo­bit­ka­mi w wal­ce uczuć i tyl­ko cze­kaliśmy na de­cydujący cios ze świado­mością, że i tak na­dej­dzie - a kiedy? To tyl­ko kwes­tia cza­su. Gdzie? [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 października 2016, 17:26

Może właśnie sie­dzisz wy­god­nie i myślisz o mnie tak czu­le, jak ja myślę o Tobie.
I wspo­minasz, jak przy­pad­kiem dot­knęłam Cię, uśmie­chając się nieśmiało i po­wie­działam coś tak ab­surdal­ne­go, że do dzi­siaj się [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 1 fiszkę • 31 sierpnia 2016, 21:25

Od koszmarów się nie ucieka... z nich trze­ba się wybudzić. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 13 czerwca 2016, 20:01

Gdy­bym czuła do ludzi to sa­mo, co oni czują do mnie, świat byłby dużo piękniej­szym miejscem... 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 czerwca 2016, 19:05

Saika

Zeszyty
  • Motywacyjne – Nikły pro­myk nadziei.

  • Nostalgia i śmiech – Bez zbędnych wy­jaśnień.

  • Szara rzeczywistość – Czy­li to, co smut­ne, żałos­ne i przygnębiające, a nieoder­wa­ne od ludzkiej egzys­ten­cji.

  • Wskazówki – Życiowe wskazówki, który­mi po­win­no kiero­wać się w życiu.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Saika

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

9 marca 2018, 20:23Saika do­dał no­wy tek­st Jak mogłam liczyć na [...]

29 stycznia 2018, 12:02carolyna sko­men­to­wał tek­st I przez chwilę wy­dawało [...]

28 stycznia 2018, 23:56Quanti18 sko­men­to­wał tek­st I przez chwilę wy­dawało [...]

28 stycznia 2018, 20:26piórem2 sko­men­to­wał tek­st I przez chwilę wy­dawało [...]

28 stycznia 2018, 20:05Saika do­dał no­wy tek­st I przez chwilę wy­dawało [...]

13 września 2017, 04:58JaJo sko­men­to­wał tek­st Akceptujemy i dos­ta­jemy taką [...]

12 września 2017, 20:24Saika do­dał no­wy tek­st Akceptujemy i dos­ta­jemy taką [...]

15 października 2016, 16:54Ślepafuria sko­men­to­wał tek­st I do­piero wte­dy to [...]

14 października 2016, 19:31Cris sko­men­to­wał tek­st I do­piero wte­dy to [...]